Pagarināts termiņš AIF Stratēģiskajam un Ilgtermiņa Darbības atbalsta konkursam NVO

Pagarināts termiņš AIF Stratēģiskajam un Ilgtermiņa Darbības atbalsta konkursam NVO

Ņemot vērā ar Covid-19 vīrusa izplatību saistītos riskus attiecībā uz klātienes aktivitāšu organizēšanu un lai nodrošinātu projektu iesniedzējiem papildu laiku alternatīvu aktivitāšu/pieeju izstrādei saistībā ar iespējamiem vīrusa uzliesmojumiem, Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) pagarina Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības atbalsta projektu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 27. septembrim plkst. 14.00.

 

Joprojām abos konkursos var pieteikties organizācijas, kuras darbojas vismaz 3 gadus un kuru darbības fokuss atbilst vienai no AIF atbalstāmajām darbības jomām:

*demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība;

cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, novēršot jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;

*sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana.

 

Svarīgi, ka organizācija ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus.

 

Stratēģisko projektu konkursā tiks atbalstīti 10 projekti uz 24-30 mēnešiem (2 līdz 2,5 gadiem) ar konkrētām aktivitātēm ar atbalstu no 40 000 līdz 105 000 eiro. Projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt. Tā kā AIF finansējuma apmērs ir gana apjomīgs, PSO vidējam gada apgrozījumam ir jābūt vismaz 20 000 eiro, kas norāda uz NVO pieredzi darbībā ar lielāka apjoma finansēm. Jānorāda, ka par izlietojumu AIF būs jāatskaitās ar standartizēti – ar projektu aktivitāšu un finanšu pārskatiem.

 

Lai sekmīgāk sagatavotu Stratēģiskā projekta pieteikumu, aicinām:

1) noskatīties Informatīvo semināru https://ej.uz/19yj (AIF Youtube kanālā).

2) iesaistīt donorvalstu Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas partnerorganizācijas pieredzes apmaiņu un kopīgu aktivitāšu īstenošanai, AIF piedāvā kompensēt līdz 1800 eiro ceļošanas izdevumus, kas radušies projekta partnerības veidošanas vizīšu organizēšanai klātienē. Vairāk info - https://ej.uz/4te4

 

Ilgtermiņa darbības atbalsta (IDA) konkursā tiks atbalstīti septiņi projekti uz precīzi 24 mēnešiem (2 gadiem) ar atbalstu 100 000 eiro, nenosaucot konkrētas aktivitātes un detalizētu budžetu. Šajā konkursā PSO gada vidējam apgrozījumam ir jābūt vismaz 80 000 eiro, kā arī spēkā esošai vairākgadu darbības plānam (stratēģijai).

 

Svarīgi, ka organizācijas pamatdarbība un vairākgadu darbības plāns atbilst un ir saistīts ar AIF programmas “Demokrātijas kultūra” mērķa un vismaz 1 rezultāta sasniegšanu, kā arī organizācijai jau ir pieredze sava darbības plāna īstenošanā laika posmā tieši pirms tiek iesniegts pieteikums. Jāuzsver, ka par izlietojumu AIF būs jāatskaitās ar organizācijas gada pārskatiem, darba plānu novērtējumu un sarunām ar AIF, tādējādi nodrošinot AIF pilnu piekļuvi informācijai, kas raksturo organizācijas saturisko un finansiālo darbību. Šāds konkurss tiek pilotēts jeb izmēģināts pirmo reizi.

 

Lai sekmīgāk sagatavotu IDA konkursa pieteikumu, aicinām noskatīties Informatīvo semināru - https://ej.uz/eyvy (AIF Youtube kanālā).

 

Pieteikumi abos konkursos iesniedzami AIF projektu tiešsaistes sistēmā https://projekti.activecitizensfund.lv/, kur nepieciešams reģistrēties.

 

Individuālas konsultācijas klātienē, tiešsaistē vai telefoniski pieejamas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Vidzemē informācijas punkts atrodas Valmieras novada fondā, Garā ielā 10, Valmierā. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu gundega.silina@vnf.lv vai zvanot pa tālruni 27820430.

 

AIF programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību, kā arī vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Plašāka informācija par AIF un tā konkursiem atrodama mājaslapā: www.activecitizensfund.lv.